Стапете во контакт со нас

ПИШЕТЕ НИ ПОРАКА

Адреса

КАДЕ СМЕ ЛОЦИРАНИ

РАБОТНО ВРЕМЕ

КОГА СМЕ ОТВОРЕНИ

Останете поврзани

СЛЕДЕТЕ НЕ НА

ЕДЕН ТОН РЕЦИКЛИРАНО СТАКЛО ЗАШТЕДУВА: 42 KWH ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 19 L НАФТА, 2 M3 ДЕПОНИСКИ ПРОСТОР, 603 KG ПЕСОК, 196 KG NA2CO3 (СОДА), 196 KG CACO3 (ВАРОВНИК) И 70 KG ФЕЛДСПАТ