За нас

АКРОН ДОО е единствена компанија во Македонија што се занимава со третман на отпадно стакло.

Ние ги следиме светските стандарди за искористување на отпад и преку нивно имплементирање во процесите на работа правиме чекор напред во управувањето со отпад на територијата на Р. Македонија – пример што треба да го следат сите компании што се занимаваат со некаков вид на производство. 

Што треба да знаете

Над 40,000 тони отпадно стакло завршува во депониите низ Македонија секоја година

Стаклото е единствен амбалажен материјал што може неограничено да се рециклира и притоа да го задржи истиот квалитет
Рециклирањето на 1 t отпадно стакло спречува да бидат ослободени 4 kg издувни гасови во атмосферата
Сепарирањето и рециклирањето на стаклото може значително да ја намали потрошувачката на енергија за производство на стакло
Еден тон рециклирано стакло заштедува: 42 kWh електрична енергија, 19 l нафта, 2 m3 депониски простор, 603 kg песок, 196 kg Na2CO(сода), 196 kg CaCO(варовник) и 70 kg фелдспат

СЕПАРИРАЊЕТО И РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА СТАКЛОТО МОЖЕ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЈА НАМАЛИ ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТАКЛО